Partners Heel Drenthe Zoemt

Heel Drenthe Zoemt is een brede provinciale samenwerking om de wilde planten en dieren in landbouwgebieden een podium te geven. Hierbij werken we samen met zo veel mogelijk partners. Partners die veel goede dingen doen en daarom best even genoemd mogen worden. De volgende organisaties zijn nu al partner, maar we hopen natuurlijk dat er nog veel meer aanhaken!

 NMFD logo fc [800x600] Natuur en Milieufederatie Drenthe
De Natuur en Milieufederatie Drenthe werkt voor en met mensen aan een gezond milieu, een rijke natuur en een mooi landschap. Wij verzorgen de algemene coördinatie en communicatie van Heel Drenthe Zoemt. Kijk voor meer informatie op onze website 

 

  Floron
FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland) zet zich al 25 jaar in voor onderzoek naar en bescherming van de Nederlandse wilde flora.Met de campagne Mijn berm bloeit vragen we daarom samen met De Vlinderstichting aandacht voor de achteruitgang. Achteruitgang van de bloemenpracht in onze bermen en de boerenlandvlinders die hiervan afhankelijk zijn.

 

  De Vlinderstichting
De Vlinderstichting is dé organisatie die de deskundigheid in Nederland en Europa over vlinders en libellen bundelt. We maken ons sterk voor behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa.Met de campagne Mijn berm bloeit vragen we daarom samen met FLORON aandacht voor de achteruitgang. Achteruitgang van de bloemenpracht in onze bermen en de boerenlandvlinders die hiervan afhankelijk zijn.

 

  Vlinderwerkgroep Drenthe
We zijn een club van vrijwilligers met een passie voor vlinders.
De onlangs door ons uitgebrachte verspreidingsatlas van dagvlinders laat geen twijfel bestaan over de sterke afname van graslandsoorten (‘Boerenlandvlinders’) in Drenthe. Veel graslanden en wegbermen zijn geen geschikt leefgebied meer voor insecten. Wij willen mee helpen het tij te keren, het moet in onze graslanden weer gaan fladderen en zoemen!

 

  Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer is het groene nutsbedrijf van Nederland. Wij zorgen dat huidige en toekomstige generaties de vele belangrijke waarden van natuur kunnen beleven. Kijk voor meer informatie op onze website.

 

Provincie Drenthe
Drie nationale parken, veertien Natura 2000-gebieden en een gevarieerd landschap. Drenthe is rijk aan natuur. Dat levert een prettig leefklimaat op, niet alleen voor mens, maar ook voor veel bijzondere planten en dieren. De provincie Drenthe ziet natuur als haar kernkapitaal, dat zij goed wil beschermen, herstellen en ontwikkelen. De biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap is nog minder bekend en verdient onze aandacht. Kijk voor meer informatie op onze website.

 

Natuurvereniging Zuidwolde
De Natuurvereniging Zuidwolde richt zich op directe en actieve bescherming van de natuur in de gemeente De Wolden en educatie in de breedste zin op het gebied van natuur en milieu.  Kijk voor meer informatie op onze website

 

  Landschapsbeheer Drenthe
Landschapsbeheer Drenthe zet zich via behoud en versterking van het landschap in voor soorten en hun leefgebieden. Met het project Nederland Zoemt gaan we nieuwe en bestaande leefgebieden voor wilde bijen in Drenthe verbinden.

 

  St. Steenuilenwerkgroep Drenthe
Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe zet zich in voor het behoud van de steenuil voor Drenthe en waar mogelijk tot uitbreiding van de populatie steenuilen. Wij faciliteren van Drentse werkgroepen die actief zijn voor de steenuilen met nestkasten, informatie in de vorm van boekjes en geluidsapparatuur voor geluidsinventarisaties. Kijk voor meer informatie op onze website.

 

  IVN Emmen e.o.
IVN Emmen en omstreken zet zich in voor natuur- en milieueducatie, door het organiseren van lezingen, wandelingen, excursies, cursussen en jeugdactiviteiten. Onze vrijwilligers verzorgen activiteiten voor scholen en bijvoorbeeld ook lezingen of rondleidingen voor instellingen en bedrijven. Dit alles om in uw eigen omgeving kennis te laten maken met plant en dier, het landschap, en de samenhang tussen natuur en milieu. Kijk voor meer informatie op de website.

 

  Agrarische Natuur Drenthe
Agrarische Natuur Drenthe (AND) is een coöperatie die een centrale rol speelt in het stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Boeren en andere grondgebruikers kunnen met AND meerjarige contracten afsluiten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Wij zetten daarnaast in op projecten op het  gebied van agrarisch natuurbeheer (innovatie, ontwikkeling, versterking biodiversiteit en pilots als waardevolle aanvulling voor natuur in het landelijk gebied).  Kijk voor meer informatie over op de website.

 

  Stichting Het Drentse Landschap
Stichting Het Drentse Landschap is een provinciale stichting die zich inzet voor het behoud, bescherming en ontwikkeling van de natuur, landschap en cultureel erfgoed van Drenthe. Dat betekent dus ook het agrarisch cultuurlandschap en zijn biodiversiteit. HDL beheert ruim 8.400 hectare natuurgebied en 250 monumentale objecten. Samen met 16.000 leden en 240 vrijwilligers zorgen wij ervoor dat natuur, landschap en cultureel erfgoed van Drenthe bewaard blijven. Kijk voor meer informatie op onze website.

 

Natuurmonumenten
Natuurmonumenten zorgt voor meer dan 100.000 hectare natuur in Nederland. We maken ons sterk voor de natuur die nog over is. En voor de nieuwe natuur die er nog gaat komen in Nederland. Niet alleen in de gebieden die wij beheren, maar ook daarbuiten. Natuurmonumenten vraagt alle Nederlanders om samen nieuwe natuur te maken, te verzorgen en te beschermen. Kijk voor meer informatie op onze website.

 

  Duurzaam Bovensmilde E.O.
Duurzaam Bovensmilde zet zich in voor duurzame energie, lokaal geproduceerd voedsel via onze biologische moestuinen en zelfpluktuin De Groen Stap. Ook streven we naar verduurzamen van groenbeheer. Meer weten? Kijk op onze website.

 

KNNV
De KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) is de landelijke vereniging voor veldbiologie, voor actieve natuurliefhebbers en -beschermers.
Voor mensen die graag meer over de natuur, planten en dieren willen weten en ervan genieten.
KNNV-leden organiseren natuurexcursies, inventarisaties, lezingen en cursussen.
Het IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) en KNNV afd. Assen hebben een gezamenlijk activiteitenprogramma.

 

IVN Assen
IVN-afdeling Assen verzorgt excursies in woonwijken en de diverse natuurgebieden rondom Assen. Ook organiseert de afdeling lezingen en cursussen. Daarnaast is er een Jeugdafdeling Scharrelkids – De Zevenster, die vanuit het Duurzaamheidscentrum Assen opereert.
IVN-afdeling Assen heeft een goede en groeiende samenwerking met de KNNV-afdeling Assen, waarmee het activiteitenprogramma gezamenlijk wordt georganiseerd en uitgevoerd.

 

Nederlandse Bijenhoudersvereniging
De Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) behartigt de belangen van haar aangesloten imkers en hun bijenvolken. Honingbijen hebben vrijwel het hele jaar voedsel nodig om goed en gezond te kunnen voortbestaan. Een gevarieerd en ruim aanbod van bloeiende gewassen is daarvoor hoofdvoorwaarde! Imkers dragen in Heel Drenthe Zoemt graag bij aan het verbeteren van de leefomstandigheden van bijen in het algemeen.Kijk voor meer informatie op onze website.

 

The Pollinators
Zonder bestuivers geen leven, zo simpel is het. The Pollinators willen een gezondere leefomgeving voor bestuivende diersoorten. We streven naar meer bewustwording over het belang van bestuiving en werken aan een gezond voedselsysteem.We bereiken dat door onze voorlichting en eigen activiteiten, maar vooral door het verbinden van bestaande initiatieven op het gebied van biodiversiteit en bestuiving. Zo vormen we, samen met onder andere Heel Drenthe Zoemt, een betrokken en bevlogen community van ‘pollinators’. Kijk voor meer informatie op de website van The Pollinators.

 

Word ook partner van Heel Drenthe Zoemt

Wilt u ook als partner mee doen met Heel Drenthe Zoemt? Stuur dan een e-mail naar de Natuur en Milieufederatie info@nmfdrenthe.nl of neem telefonisch contact met ons op (0592-311150).