De Kievit in Drenthe

Wat moet je weten over de Kievit?

De Kievit leeft in open landschap, vrijwel uitsluitend in het agrarisch gebied. In Drenthe komt de kievit voor in boerenland met een afwisseling van maïs en gras. Plaatselijk broeden ze ook in schraalgraslanden in natuurgebieden of op geplagde heide.
De Kievit broedt graag in kort gras afgewisseld met kale plekken. Het nest is een kuiltje in de grond, bekleed met strootjes. In vergelijking met andere delen van Nederland is het aantal broedende Kieviten in Drenthe beperkt.

Vogeltrek

Na de broedtijd verzamelen Kieviten zich voor de trek. De meeste trek vindt plaats in oktober en november. Kieviten uit landen ten noordoosten van ons komen dan naar Nederland. Er zijn dan misschien wel een miljoen Kieviten in ons land aanwezig.

Kievit gespot?
Maak een foto en zet hem op de kaart hieronder!

Foto: Bert Dijkstra

Ook in Drenthe zijn in het najaar grote groepen Kieviten te vinden die het agrarisch gebied gebruiken als foerageergebied. Een goede kans dus om ze zelf te spotten. Ze eten vooral regenwormen, maar pikken ook allerlei soorten insecten en hun larven, spinnen, slakjes uit de grond.

Wat in de winter van de Kieviten aanwezig blijft, hangt af van het weer. Bij zacht weer blijven grote aantallen in Nederland. Bij vorst trekken veel Kieviten naar Engeland en Frankrijk. Ze kunnen echter zo ver gaan als Noord-Afrika. De terugtrek vindt in zachte winters plaats vanaf half februari, na een koude winter enkele weken later. De piek valt altijd in maart. Kijk hier voor een handige verspreidingskaart…

Trend

De Kievit is een algemene soort in agrarisch gebied, maar neemt de laatste decennia in hoog tempo af. Sinds 2005 krimpt het aantal broedende Kieviten jaarlijks  in Nederland met bijna 5%. Sinds 1990 is het totale aantal  ongeveer gehalveerd. In Drenthe neemt de Kievit in aantal nog verder af: Meer dan 70% binnen vijftien jaar tijd. Vooral het centrale deel van de provincie loopt leeg.
Er zijn sterke aanwijzingen dat jaarlijks te weinig jonge Kieviten groot worden. Door intensivering van de landbouw en de daarmee samenhangende verdroging zijn hun overlevingskansen laag. Daar komt bij dat met uitbreiding van het stedelijk gebied het leefgebied van de Kievit is gekrompen. Ook nestpredatie speelt een rol.

Deze infographic vertelt het verhaal van de Kievit in 2016

Meer informatie

Meer informatie over de Kievit is te vinden op de website van de Vogelbescherming.

Lees ook de blog van Natuurspotter Bert over de Kievit

Klik op de kaart om zelf een Kievit te spotten!