Overheden/bedrijven

In Drenthe zijn vele mogelijkheden om de leefomstandigheden te verbeteren door bij-vriendelijk groenbeheer. Op 11 juni 2015 heeft de Natuur en Milieufederatie Drenthe samen met Landschapsbeheer Groningen en de Natuur en Milieufederatie Groningen voor gemeenten een bijen-praktijkdag georganiseerd.

Maaien

Het tijdstip van maaien kan veel uitmaken voor de bijen. Als er niet of gefaseerd wordt gemaaid in de periode van april tot begin september kunnen bijen in het hele seizoen genoeg voedsel vinden. Want hoe constanter het aanbod van nectar en stuifmeel, des te beter het gaat met de bij.

Ook kan er selectiever worden gemaaid. Sommige bloemen hebben meer waarde voor bijen dan andere. Door gebieden met deze bloemen niet tijdens of vlak voor de bloeitijd te maaien, is er meer voedsel voor bijen.

Drentse zaadmengsels

Het realiseren van bloemrijke bermen en graslanden door ander maaibeheer kan jaren duren. Door het inzaaien van een wilde bloemenmengsel ontstaan er sneller bloemenweiden. Landschapsbeheer Drenthe heeft samen met Cruydt-Hoeck Drentse zaadmengsels ontwikkeld.

In de flyers over het akkermengsel en het graslandmengsel leest u hier meer over.

Chemische middelen

Bijen zijn gevoelig voor chemische middelen. Daarom is er terughoudendheid nodig in het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, vooral in het groeiseizoen.

Nestplaats creëren

Ander beheer van gebieden kan ook betere en meer nestplaatsen voor bijen opleveren. Door bijvoorbeeld braamstruiken maar voor een deel te snoeien kunnen bijen in de holten van gesnoeide takken een nest bouwen. En in zandpaadjes zonder grind of houtsnippers kunnen bijen nesten bouwen. Ook ontstaan er nestplaatsen in rietstengels als rietkragen niet of om de drie of vier jaar worden gemaaid. Verder levert dood hout veel nestplaatsen op. Daarom is het goed als er wat dood hout blijft liggen.

Belang bij-vriendelijk groenbeheer

Bloemrijke vegetaties zijn niet alleen goed voor bijen, maar ook voor dagvlinders en andere insecten. Ook zijn veel insecten en spinnen die in bloemrijke vegetaties voorkomen voedsel voor vogels. Daarnaast zorgt het juiste tijdstip  van maaien (niet te vroeg) ervoor dat er zaden ontstaan die door vogels gegeten kunnen worden. Bij-vriendelijk beheer levert ook een bijdrage aan de biodiversiteit en is door de vele bloemen aantrekkelijk voor omwonenden en recreanten.

Meer weten over bij-vriendelijk groenbeheer?

In de factsheet bijvriendelijk groenbeheer leest u meer informatie over bij-vriendelijk berm- en graslandbeheer.

In de handreiking ‘Wilde bijenbeheer’ staan per landschapstype concrete beheermaatregelen, die voorzien in de behoeftes van de wilde bijen.