Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen ambassadeur van de regenworm

In het kader van Heel Drenthe Zoemt gaat ook waterschap Vechtstromen zich inzetten als ambassadeur voor de biodiversiteit van het boerenland. Het waterschap maakt zich sterk voor de regenworm, de icoonsoort voor de biodiversiteit in de bodem. De regenworm kan dit steuntje in de rug goed gebruiken, want het gaat helaas niet zo goed met het bodemleven.

De keuze voor een bodembewoner zoals de regenworm ligt voor een waterschap misschien niet direct voor de hand. Toch kiest het waterschap bewust voor deze niet zo aaibare bodemsoort. Voor de waterkwaliteit en –kwantiteit in sloten en beken is de bodemkwaliteit in het stroomgebied zeer bepalend en de regenworm draagt daar een belangrijk steentje aan bij.

De regenworm is dus van groot belang voor de bodemkwaliteit. Regenwormen zijn belangrijk voor het omzetten van organische stof, in voor andere organismen en planten opneembare deeltjes. Ze zorgen dus voor het beschikbaar komen van voedingsstoffen. En door hun bodemgedrag (wormen graven gangen, mengen grond, omzetten van organische stof) zorgen ze voor verbetering van de bodemstructuur. Hierdoor wordt de waterinfiltratie bevorderd, kan beworteling door gewassen beter en dieper gebeuren en dat levert uiteindelijk weer meer gewasopbrengst op. Veel ander bodemleven maakt gebruik van de gangen die wormen maken.

We gaan echter de laatste decennia niet zo goed om met de bodem. De bodemstructuur van landbouwgrond laat vaak te wensen over (verdichting, weinig organische stof) en de hoeveelheid regenwormen en ander bodemleven is afgenomen. Het gevolg is dat de sponswerking van de bodem verloren gaat. Water en meststoffen spoelen snel weg en komen in sloten en beken terecht.

Waterschap Vechtstromen stimuleert beter omgaan met de bodem in combinatie met water vasthouden, onder andere via zogenaamde ‘blauwe diensten’. Boeren kunnen een vergoeding ontvangen, bijvoorbeeld wanneer ze ruige mest opbrengen, beperkt chemische onkruidbestrijding toepassen en water vasthouden. Dit is goed voor de regenworm, voor ander bodemleven en voor de bodemkwaliteit. En uiteindelijk ook weer goed voor de boer zelf!