Hoogeveen beste bermbeheerder en Gedeputeerde Jumelet adopteert oranje zandoogje

Hoogeveen beste bermbeheerder en Gedeputeerde Jumelet adopteert oranje zandoogje

Er is veel animo om samen te werken aan de versterking van de natuur van het Drentse platteland. Dit bleek tijdens de goed bezochte manifestatie Heel Drenthe Zoemt. Er waren ruim 120 bestuurders en ambtenaren van de provincie, gemeenten en waterschappen, vertegenwoordigers van de landbouw en van natuurorganisaties aanwezig.

Het is 5 voor 12 voor wilde planten en dieren van het agrarisch gebied van Drenthe. De biodiversiteit van de bermen en de rest van het Drentse boerenland is flink uit balans. Dat bleek uit de presentaties van de Vlinderwerkgroep Drenthe en de Werkgroep Florakartering Drenthe. Door intensivering en schaalvergroting van de landbouw, ongunstig bermbeheer en wijzigingen in beleid is het agrarisch gebied in Drenthe eentoniger geworden. Veel percelen bestaan uit monoculturen; wilde bloemen zijn er verdwenen. Ook bermen zijn minder bloemrijk en houtwallen en struiken verdwijnen uit het landschap. Dat vertaalt zich in de sterke achteruitgang van allerlei diersoorten zoals boerenvlinders, akker- en weidevogels en zoogdieren zoals de bunzing.

Gelukkig zijn er ook goede initiatieven in Drenthe als het gaat om zorg voor de biodiversiteit in het agrarisch gebied. Tijdens de manifestatie kwamen drie boeren in beeld die in hun bedrijfsvoering rekening houden met wilde planten en dieren in hun omgeving. De gemeente Hoogeveen won de Beste Bermbeheer van Drenthe prijs. De gemeente voert al jarenlang consequent ecologisch beheer uit, wat resulteert in bloemrijke bermen vol kleur en fleur. Daarmee vormt de gemeente Hoogeveen een voorbeeld voor andere gemeenten en voor waterschappen.

Drie bestuurders gaan zich inzetten als ambassadeur voor de biodiversiteit van het boerenland. Gedeputeerde Henk Jumelet gaat zich sterk maken voor het oranje zandoogje, een voor Drenthe karakteristieke boerenlandvlinder. Groen Links-Statenlid Henk Nijmeijer treedt op als ambassadeur voor de patrijs, een akkervogel en SP-Statenlid Ko Vester voor het grasklokje. Drie soorten die als graadmeters voor onze Drentse boerenlandnatuur kunnen functioneren. De provincie werkt de -eerder dit jaar aangenomen- motie ‘Boerenlandvlinders’ om tot een praktisch programma ter versterking van de natuur op het platteland.

Bekijk hier de presentaties

Ochtend
Algemene presentatie manifestatie Heel Drenthe Zoemt
Boerenlandvlinders in Drenthe – Minko van der Veen Vlinderwerkgroep Drenthe
Bermen in Drenthe – Ben Hoentjen WFD

Middag
Mijn berm bloeit! – Michiel Verhofstad FLORON
Drents Bermbeheer – Stefan Pronk Landschapsbeheer Drenthe
Ecologisch bermbeheer do’s en dont’s – Anthonie Stip De Vlinderstichting

Bekijk hier de foto’s