Kleurkeur Blauw: een nieuwe standaard voor ecologisch beheer van watergangen

11 september 2023

Kleurkeur Blauw: een nieuwe standaard voor ecologisch beheer van watergangen

 

De Vlinderstichting en Groenkeur breiden per 1 september 2023 Kleurkeur uit met een richtlijn voor ecologisch beheer van watergangen. Voor de hele groenblauwe dooradering biedt Kleurkeur Blauw voortaan een nieuwe norm voor ecologisch beheer.

Nederland kent 330.000 kilometer aan sloten en 6500 kilometer aan vaarten en kanalen. Een fors areaal, dat niet alleen door mensen wordt gebruikt, maar ook het leefgebied vormt van talloze plant- en diersoorten. Met aanpassingen in de wijze van uitvoering van het beheer en een nieuwe kijk op de watergang is er veel biodiversiteitswinst te behalen. De tijd is daar rijp voor, want biodiversiteit staat op veel plekken onder druk. Kleurkeur Blauw, zoals het onderdeel voor ecologisch beheer van watergangen heet, is een certificaat voor aannemers en groenbedrijven om zich te onderscheiden op vakmanschap en ecologische kwaliteit. Opdrachtgevers zoals waterschappen en gemeenten kunnen in aanbestedingen van beheer van watergangen vragen om Kleurkeur-gecertificeerde bedrijven.

Vanaf 1 september 2023 vallen er onder het add-on certificaat Kleurkeur twee zogeheten scopes of toepassingsgebieden: Groen en Blauw. Kleurkeur Groen (voorheen Kleurkeur) richt zich op het ecologisch beheer van bermen, dijken en groenstroken; Kleurkeur Blauw richt zich op het ecologisch beheer van watergangen. Er is bij de ontwikkeling van Kleurkeur gezocht naar zoveel mogelijk synergie tussen de eisen voor Groen en Blauw. Bedrijven kunnen zich zowel voor Groen en Blauw afzonderlijk als voor de combinatie laten certificeren.

Wat houdt Kleurkeur Blauw in?

Kleurkeur Blauw gaat over ecologisch beheer van watergangen tot acht meter breed. Belangrijke punten zijn:

  • Een goede projectvoorbereiding met een beheerplan;
  • De watergang is verdeeld in vier bouwstenen: schouwpad, talud, snor en nat profiel;
  • Talud en snor worden gefaseerd beheerd, waarbij vijftien tot vijftig procent van de vegetatie blijft overstaan met maximaal vijfhonderd meter tussen overstaande delen;
  • Het natte profiel (de watergang) heeft primair een functie voor waterveiligheid, -berging en -afvoer. Hier kan gefaseerd worden gemaaid, maar alleen waar dat kan binnen kaders van waterveiligheid;
  • Het schouwpad wordt met name gebruikt voor onderhoud en dient veilig te zijn. Waar het kan wordt er ecologisch beheerd, opdrachtgevers kunnen hier maatwerkkeuzes maken;
  • Ingezette maaimachines, maaikorven en dergelijke doen aantoonbaar beperkt schade aan fauna;
  • De effecten van het beheer worden gemonitord en de resultaten worden meegenomen in het beheer;
  • Baggeren van watergangen gebeurt zoveel mogelijk ecologisch, opdrachtgevers kunnen hier maatwerkkeuzes maken;
  • Personeel is vakbekwaam voor uitvoering van ecologisch beheer;
  • Een cyclus van doen – leren – beter doen.

Meer informatie

Tekst: Anthonie Stip, De Vlinderstichting en Dick Oosthoek, Groenkeur
Foto’s: Kars Veling; Christophe Brochard
Bron: Nature Today