Nieuws

Mensen én insecten in hun sas met eco-zonnepark op oude stortplaats

Bron: DvhN – Op de voormalige stortplaats in Ubbena is een zonnepark met ruim 2200 panelen geopend. Een eco-zonnepark om precies te zijn. Dit zonnepark levert niet alleen duurzame elektriciteit, maar draagt straks ook bij aan de biodiversiteit. Op de voormalige stortplaats, waar vooral puin in de grond zit, is afgelopen jaar een zonnepark aangelegd. Met de 2208 panelen,

Bermbeheer dat bijdraagt aan biodiversiteit

Bermen hebben een belangrijke functie in het buitengebied. In het steeds intensiever gebruikte agrarische landschap in Drenthe neemt hun belang als leefgebied en verbinding tussen leefgebieden voor planten en dieren alleen maar toe. Ecologisch bermbeheer kan in dit kader een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit in Drenthe. Tijdens de manifestatie en het bermensymposium Heel

Fractievoorzitter GroenLinks ambassadeur van de Bunzing

In navolging van gedeputeerde Henk Jumelet en Statenleden Henk Nijmeijer en Ko Vester is nu ook de voorzitter van Statenfractie GroenLinks, Hans Kuipers, ambassadeur geworden van een Drents dier: de Bunzing. Wij riepen samen met andere natuurorganisaties bestuurders op om in de bres te springen voor boerenlandsoorten waarmee het steeds minder goed gaat.   Door

Gezamenlijke aanpak voor herstel van biodiversiteit op platteland

Achttien organisaties op het gebied van natuur, landbouw en wetenschap slaan de handen ineen voor versterking van biodiversiteit op het platteland. Vóór de zomer van 2018 willen ze een uitgewerkt herstelplan op tafel leggen. De organisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties, hebben dit gisteren vastgelegd in de intentieverklaring genaamd ‘de Verklaring van Driebergen’. Zij zullen

Hoogeveen beste bermbeheerder en Gedeputeerde Jumelet adopteert oranje zandoogje

Er is veel animo om samen te werken aan de versterking van de natuur van het Drentse platteland. Dit bleek tijdens de goed bezochte manifestatie Heel Drenthe Zoemt. Er waren ruim 120 bestuurders en ambtenaren van de provincie, gemeenten en waterschappen, vertegenwoordigers van de landbouw en van natuurorganisaties aanwezig. Het is 5 voor 12 voor wilde planten

Teruggang insecten ernstiger dan verwacht

Voor het eerst is met harde cijfers aangetoond dat in Europa insecten op grote schaal aan het verdwijnen zijn. Sinds 1990 is de hoeveelheid met meer dan 75 procent afgenomen, blijkt uit Duits-Nederlands onderzoek. Er zijn sterke aanwijzingen dat nieuwe bestrijdingsmiddelen uit de landbouw een belangrijke rol spelen bij de teruggang van álle soorten vliegende insecten.

Uitnodiging Manifestatie Heel Drenthe Zoemt

Naar een biodivers agrarisch landschap Vrijdag 17 november 10.00 – 12.30 uur Provinciehuis Drenthe, Westerbrink 1 Assen Het agrarisch landschap in Drenthe vormt een belangrijk leefgebied voor verschillende planten en diersoorten. Het afgelopen jaar is er in Drenthe aandacht voor deze biodiversiteit van de bermen en het boerenland gekomen. Provinciale Staten hebben unaniem de motie

Bloeiend Benneveld: Bermbeheer op z’n best

De klepelmaaier: Een beeld dat menig plant, dier en ecoloog de stuipen op het lijf jaagt. Deze verrijkende maaitechniek die ‘klepelen’ wordt genoemd zorgt op veel plekken een achteruitgang van soorten in bermen. In Benneveld is dat vanaf 2017 verleden tijd. Door ecologisch maaibeleid en het afvoeren van maaisel verschraalt de berm. Er ontstaat meer

Zet de bij op de kaart

De kranten staan er vol van: het gaat niet goed met de bij. Zowel de achteruitgang van de wilde bijen als de sterfte van volken van de honingbij zijn zorgwekkend. Om hier aandacht voor te vragen en de wilde bij een steuntje in de rug te geven, is het landelijke project Nederland Zoemt gestart. Dit project heeft als

Miljoenen extra voor natuurbeheer boeren

Het kabinet gaat 20 miljoen euro per jaar extra vrijmaken om boeren die in natuurbehoud willen investeren te ondersteunen. Er gaat nu jaarlijks 60 miljoen euro naar agrarisch natuurbeheer. Een toename dus van maar liefst 30%. Met het geld kunnen boeren met agrarisch natuurbeheer de verscheidenheid aan planten- en diersoorten in landbouwgebieden te versterken. Een mooie opsteker.

“Heel Drenthe Ziet”

Zoals jullie inmiddels weten zetten wij met Heel Drenthe Zoemt elke maand een soort in de spotlight die voorkomt in berm en boerenland van Drenthe. Een soort die je met onze handige tips zelf kunt vinden en melden op www.soortenkaartdrenthe.nl. Wat je misschien nog niet weet, is dat IVN Westerveld deze maand (en uiterlijk tot

Symposium “Bijen, bermen, biodiversiteit”

Op 9 en 10 juni organiseerde IVN Westerveld het symposium “Bijen, bermen, biodiversiteit”. Met dit tweedaagse evenement wil IVN de achteruitgang van de bij in Drenthe onder de aandacht brengen en draagvlak creëren onder bestuurders. Het symposium is dit weekend dan ook niet alleen bezocht door geïnteresseerden en leden, maar ook door vertegenwoordigers van gemeenten, provincie

Motie boerenlandvlinders unaniem aangenomen

Aanleiding Iedereen die nauw betrokken is bij Heel Drenthe Zoemt weet dat er ook een keerzijde is aan het landelijk schoon dat we regelmatig met jullie delen: het gaat met lang niet alle soorten even goed. Met onze soort van de maand, het Icarusblauwtje, gaat het wél goed. Dat is mooi en dat delen we

IVN geeft vlinders de ruimte

Het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) in Aa en Hunze geeft vlinders vanaf dit jaar ruimte ruimte met een vlinderkamp in Gieten. Het is de bedoeling dat niet alleen vlinders, maar ook tal van andere kleine soorten die in zo’n ecosysteem voor komen hier gaan floreren. Het terrein is voor iedereen toegankelijk en is

Ecologisch bermbeheer rond Benneveld

Zaterdag 15 april 2017 is het ecologisch bermbeheer rond Benneveld officieel van start gegaan. Wethouder Jeroen Huizing van de gemeente Coevorden en inwoners van Benneveld hebben een bermtraject ingezaaid met een inheems Drents kruidenmengsel. Dit symboliseerde de samenwerking tussen de gemeente Coevorden en haar inwoners. Het project is mogelijk gemaakt door een subsidie van de

Interview met IVN Westerveld

In januari 2017 bestaat IVN Westerveld 25 jaar. In dit jubileumjaar vragen zij aandacht voor de bedreigde positie van alle soorten bijen, wilde bijen, hommels en de honingbij. Ter ere van het jubileum houden zij een tweedaags symposium ‘Bijen, bermen en biodiversiteit’ op 9 en 10 juni. Voor de rubriek Zie! van de Ziezo! (maart 2017) worden

Bloeiend Benneveld

Op 15 april a.s. gaan inwoners van Benneveld een berm langs de Bennevelderstraat inzaaien met Drentse zaadmengsels. Dit vormt de officiële start van het project Bloeiend Benneveld dat zich richt op een meer ecologisch beheer van bermen rond Benneveld. Op dit moment beheert de gemeente alle bermen rond Benneveld op de traditionele wijze door te

Bijen zijn de schakel tussen natuur en landbouw

In de Volkskrant van 31 januari onderbouwde Frank Berendse zijn visie op de nodige transitie in de landbouw. In dit artikel betogen wij dat bijen in deze transitie een centrale rol spelen. Voorafgaand aan de voedseltop, tijdens het event bijenstrategie, constateerden bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties dat wilde bijen, vlinders en andere insecten een economisch

‘Tuin voor bijen en vlinders’ trofeewinnaar Kern met Pit 2016

Tijdens een feestelijke dag in het Atlas Theater is op zaterdag 21 januari door de wethouders Jisse Otter van Emmen en Dennis Bouwman van Midden Drenthe de provinciale Kern met Pit-trofee uitgereikt aan de ‘Tuin voor bijen en vlinders’ uit het buurtschap Holthe, Lieving en Makkum.   Het project in Holthe wist niet alleen stemmen

IVN Westerveld een symposium over bijen, bermen en biodiversiteit

Op 9 en 10 juni 2017 organiseert IVN Westerveld een symposium over bijen, bermen en biodiversiteit. Zonder het werk van hommels, wilde bijen en honingbijen zouden groente en fruit van ons menu verdwijnen. Hommels, wilde bijen en honingbijen zijn voor ons van levensbelang. Maar het gaat slecht met de bijen, hommels en andere bestuivers. Een van de

Gifvrije tuin beter voor de bij

Het Drentse water is vervuild met bestrijdingsmiddelen. Vervuild water vormt een bedreiging voor onze drinkwatervoorziening en voor de natuur. De Natuur en Milieufederatie Drenthe maakt zich sterk voor verbetering van de waterkwaliteit in Drenthe. Wij vragen aandacht voor een vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Particulieren kunnen daaraan bijdragen door geen gebruik meer te maken

Flink aandeel opbrengst appels en blauwe bessen te danken aan wilde bijen

Wilde bijen spelen een belangrijke rol bij de productie van appels en blauwe bessen. Hun bijdrage bedraagt jaarlijks duizenden euro’s per hectare. Dat blijkt uit een onderzoek dat het ministerie van Economische Zaken heeft laten uitvoeren. Alleen al voor de Elstar-appel is de bijdrage die wilde bijen leveren voor heel Nederland goed voor een opbrengst

Beter groenbeheer voor de bijen

Drentse gemeenten kunnen de leefomstandigheden van de wilde bij verbeteren. Door bermen en openbaar groen minder te maaien en in te zaaien met wilde bloemen, ontstaan er meer plekken waar de bij voedsel kan halen. Daarnaast kunnen ze zorgen voor meer nestgelegenheid, bijvoorbeeld door dood hout in parken te laten liggen of kale zandige plekken

Nieuw: Drentse zaadmengsels

Er is steeds meer aandacht voor het voortbestaan van (bedreigde) insecten zoals veel vlinder- en bijensoorten. Onder andere door het inzaaien van bloemrijke akkers en weilanden draagt men bij aan het voortbestaan van deze soorten. Vanaf nu kunnen grondeigenaren ook op maat gemaakte Drentse zaadmengsels gaan zaaien. Met deze Drentse mengsels wil Landschapsbeheer Drenthe het

Neonicotinoïden zeer schadelijk voor bijen, vlinders en zweefvliegen

Neonicotinoïden zijn nog schadelijker dan gedacht. Wilde bijen, vlinders en zweefvliegen zijn erg kwetsbaar voor een kleine dosis van deze insectendodende bestrijdingsmiddelen. Ook zijn negatieve effecten op insectenetende vogels aangetoond. Dit blijkt uit een rapport van internationale wetenschappers. Al eerder werden neonicotinoïden verantwoordelijk gehouden voor de massale sterfte onder honingbijen. Mede daarom heeft de Europese